Naše produkty

01 maslo trad 100g

Školské mlieko

Info o projekte       Sútaž   

Facebook

Nájdete nás už aj na Facebooku

Fakturačné údaje

KOLIBA, a.s.

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 585/S
Adresa: Krivec 2663, 962 05 Hriňová, Slovensko
IČO: 36036838
DIČ: 2020072307
IČ DPH: SK2020072307
Bankové spojenie: IBAN: SK 54 0200 0000 0029 6082 7557 (VÚB BANKA)

KOLIBA Trade, s.r.o.

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21096/S
Adresa: Krivec 3057, 962 05 Hriňová, Slovensko
IČO: 46 436 961
DIČ: 2023381514
IČ DPH: SK202 338 1514
Bankové spojenie: 

VÚB BANKA: SK07 0200 0000 0013 3375 8551 (VÚB BANKA)
ČSOB: SK20 7500 0000 0040 0326 7577, CEKOSKBX
Slovenská Sporiteľna: SK52 0900 0000 0051 2506 1870, GIBASKBX

Mliečna pohoda bez hraníc