Naše produkty

01 maslo trad 100g

Školské mlieko

Info o projekte       Sútaž   

Facebook

Nájdete nás už aj na Facebooku

Modernizácia a rozšírenie syrárne - 2 etapa

jt nahlad V 4 1

logo-eu-flag

Program Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Spolufinancovaný fondom Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj
vidieka (EPFRV)
Opatrenie č./názov 4 Investície do hmotného majetku - časť B
Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja
poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce
k úsporám energetickej spotreby
Podopatrenie č./názov 4.2        Podpora pre investície na
spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj
poľnohospodárskych výrobkov
Schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis Schéma minimálnej pomoci č. DM - 4/2015 na
podporu investícií na spracovanie/uvádzanie na trh
a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
v Bratislavskom kraji (podopatrenie 4.2 PRV)
Schéma štátnej pomoci č. SA.42876 na podporu
investícií na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo
vývoj poľnohospodárskych výrobkov (Podopatrenie
4.2 PRV)
Oblasť zamerania (fokusová oblasť - prioritná) 3A
Oblasť zamerania podľa Výzvy: č./názov 2     Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych
       výrobkov
Číslo výzvy 8/PRV/2015
Kód Projektu 042BB080004
Názov Projektu Modernizácia a rozšírenie syrárne - 2 etapa
Miesto realizácie Aktivít Projektu SR, okres: Detva, obec: Hriňová
Predmet Aktivít Projektu Presné vymedzenie predmetu Aktivít Projektu je
v prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Cieľ Projektu Cieľ projektu je uvedený v časti B5 ŽoNFP
Použitý systém financovania refundácia
Číslo bankového účtu Prijímateľa vo
formáte IBAN
SK81 1111 0000 0066 1498 3010
Prijímateľ je zaradený do kategórie Veľký podnik nie
Prijímateľ je zaradený do kategórie MSP áno

Mliečna pohoda bez hraníc